Giải Quả cầu vàng

Giải thưởng

About

Thing
BroadcastSer...
Giải Quả cầu vàng là một giải thưởng của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood trao hàng năm cho các cống hiến xuất sắc trong ngành kỹ nghệ giải trí, cả ở Hoa Kỳ lẫn nước ngoài, và nhằm hướng sự chú ý của công chúng vào phim và chương trình truyền hình hay nhất.
Giải Quả cầu vàng
Định nghĩa
Giải Quả cầu vàng là một giải thưởng của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood trao hàng năm cho các cống hiến xuất sắc trong ngành kỹ nghệ giải trí, cả ở Hoa Kỳ lẫn nước ngoài, và nhằm hướng sự chú ý của công chúng vào phim và chương trình truyền hình hay nhất.
Giải Quả cầu vàng
Giải Quả cầu vàng
Giải Quả cầu vàng là một giải thưởng của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood trao hàng năm cho các cống hiến xuất sắc trong ngành kỹ nghệ giải trí, cả ở Hoa Kỳ lẫn nước ngoài, và nhằm hướng sự chú ý của công chúng vào phim và chương trình truyền hình hay nhất.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Giải Quả cầu vàng

Giải Quả cầu vàng
Chính tảGiải Quả cầu vàng
Cách phát âm[Giải Quả cầu vàng]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: