Từ điển

About

Thing
Từ điển là danh sách các từ, ngữ được sắp xếp thành các từ vị chuẩn. Một từ điển thông thường cung cấp các giải nghĩa các từ ngữ đó hoặc các từ ngữ tương đương trong một hay nhiều thứ tiếng khác.
Từ điển
Định nghĩa
Từ điển là danh sách các từ, ngữ được sắp xếp thành các từ vị chuẩn. Một từ điển thông thường cung cấp các giải nghĩa các từ ngữ đó hoặc các từ ngữ tương đương trong một hay nhiều thứ tiếng khác.
Từ điển
Từ điển
Từ điển là danh sách các từ, ngữ được sắp xếp thành các từ vị chuẩn. Một từ điển thông thường cung cấp các giải nghĩa các từ ngữ đó hoặc các từ ngữ tương đương trong một hay nhiều thứ tiếng khác.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Từ điển

Từ điển
Chính tảTừ điển
Cách phát âm[Từ điển]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

See also: