Tập phim

About

Thing
Tập phim hay tập chương trình hay thường gọi đơn giản là tập, là một đơn vị tường thuật gắn kết bên trong một tác phẩm kịch rộng lớn hơn, ví dụ như các chương trình phát thanh hoặc truyền hình.
Tập phim
Định nghĩa
Tập phim hay tập chương trình hay thường gọi đơn giản là tập, là một đơn vị tường thuật gắn kết bên trong một tác phẩm kịch rộng lớn hơn, ví dụ như các chương trình phát thanh hoặc truyền hình.
Tập phim
Tập phim
Tập phim hay tập chương trình hay thường gọi đơn giản là tập, là một đơn vị tường thuật gắn kết bên trong một tác phẩm kịch rộng lớn hơn, ví dụ như các chương trình phát thanh hoặc truyền hình.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Tập phim

Tập phim
Chính tảTập phim
Cách phát âm[Tập phim]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: