Tiếng Anh

Ngôn ngữ con người
Thing
Tiếng Anh là một ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời sơ kỳ Trung cổ tại Anh và nay là lingua franca toàn cầu. Từ English bắt nguồn từ Angle, một trong các bộ tộc German đã di cư đến Anh.
Tiếng Anh
Định nghĩa
Tiếng Anh là một ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời sơ kỳ Trung cổ tại Anh và nay là lingua franca toàn cầu. Từ English bắt nguồn từ Angle, một trong các bộ tộc German đã di cư đến Anh.
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh là một ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời sơ kỳ Trung cổ tại Anh và nay là lingua franca toàn cầu. Từ English bắt nguồn từ Angle, một trong các bộ tộc German đã di cư đến Anh.
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the definition of each subject.

Your Cofactor profile
Sign up for an account to create your personal profile.