Tiếng Anh

Ngôn ngữ con người

About

Thing
Tiếng Anh hay Anh Ngữ là một ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời sơ kỳ Trung cổ tại Anh, ngày nay là lingua franca toàn cầu. Từ English bắt nguồn từ Angle, một trong những bộ tộc German đã di cư đến Anh.
Tiếng Anh
Định nghĩa
Tiếng Anh hay Anh Ngữ là một ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời sơ kỳ Trung cổ tại Anh, ngày nay là lingua franca toàn cầu. Từ English bắt nguồn từ Angle, một trong những bộ tộc German đã di cư đến Anh.
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh hay Anh Ngữ là một ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời sơ kỳ Trung cổ tại Anh, ngày nay là lingua franca toàn cầu. Từ English bắt nguồn từ Angle, một trong những bộ tộc German đã di cư đến Anh.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Anh
Chính tảTiếng Anh
Cách phát âm[Tiếng Anh]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

See also: