About

Thing
Chương trình nhiều tập hay chương trình dài tập hay còn gọi là series phát sóng, là chương trình có kịch bản đang tiếp diễn, rập khuôn theo kiểu phát sóng tuần tự từng tập một.

Cách phát âm

Tiếng Việt
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

See also: