About

Thing
Một chương là một trong những bộ phận chính của một tác phẩm có độ dài tương đối, chẳng hạn như một cuốn sách văn xuôi, thơ hoặc luật.

Cách phát âm

Tiếng Việt
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

See also: