Tiếng Latinh

Ngôn ngữ con người

About

Thing
Tiếng Latinh hay Latin là ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ gốc Ý của ngữ hệ Ấn-Âu, được dùng ban đầu ở Latium, vùng xung quanh thành Roma. Nó có tầm quan trọng đặc biệt vì là ngôn ngữ chính thức của Đế quốc La Mã.
Tiếng Latinh
Định nghĩa
Tiếng Latinh hay Latin là ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ gốc Ý của ngữ hệ Ấn-Âu, được dùng ban đầu ở Latium, vùng xung quanh thành Roma. Nó có tầm quan trọng đặc biệt vì là ngôn ngữ chính thức của Đế quốc La Mã.
Tiếng Latinh
Tiếng Latinh
Tiếng Latinh hay Latin là ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ gốc Ý của ngữ hệ Ấn-Âu, được dùng ban đầu ở Latium, vùng xung quanh thành Roma. Nó có tầm quan trọng đặc biệt vì là ngôn ngữ chính thức của Đế quốc La Mã.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Tiếng Latinh

Tiếng Latinh
Chính tảTiếng Latinh
Cách phát âm[Tiếng Latinh]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: