Bồ Đào Nha

Quốc gia

About

Thing
Place
Administrati...
Bồ Đào Nha, tên chính thức là Cộng hòa Bồ Đào Nha, là một quốc gia nằm ở Tây Nam châu Âu trên bán đảo Iberia. Bồ Đào Nha là nước cực Tây của châu Âu lục địa.
Bồ Đào Nha
Định nghĩa
Bồ Đào Nha, tên chính thức là Cộng hòa Bồ Đào Nha, là một quốc gia nằm ở Tây Nam châu Âu trên bán đảo Iberia. Bồ Đào Nha là nước cực Tây của châu Âu lục địa.
Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha, tên chính thức là Cộng hòa Bồ Đào Nha, là một quốc gia nằm ở Tây Nam châu Âu trên bán đảo Iberia. Bồ Đào Nha là nước cực Tây của châu Âu lục địa.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha
Chính tảBồ Đào Nha
Cách phát âm[Bồ Đào Nha]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

See also: