Tiếng Tây Ban Nha

Ngôn ngữ con người

About

Thing
Tiếng Tây Ban Nha, cũng được gọi là tiếng Castilla hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.
Tiếng Tây Ban Nha
Định nghĩa
Tiếng Tây Ban Nha, cũng được gọi là tiếng Castilla hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Tây Ban Nha, cũng được gọi là tiếng Castilla hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Tây Ban Nha
Chính tảTiếng Tây Ban Nha
Cách phát âm[Tiếng Tây Ban Nha]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

See also: