Hoa Kỳ

Quốc gia ở Bắc Mỹ

About

Country
Thing
Place
Hoa Kỳ, còn gọi là Mỹ, tên đầy đủ là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hoặc Hợp chúng quốc Mỹ là một nước cộng hòa lập hiến liên bang gồm 50 tiểu bang và 1 đặc khu liên bang.
Hoa Kỳ
Định nghĩa
Hoa Kỳ, còn gọi là Mỹ, tên đầy đủ là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hoặc Hợp chúng quốc Mỹ là một nước cộng hòa lập hiến liên bang gồm 50 tiểu bang và 1 đặc khu liên bang.
Hoa Kỳ
Hoa Kỳ
Hoa Kỳ, còn gọi là Mỹ, tên đầy đủ là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hoặc Hợp chúng quốc Mỹ là một nước cộng hòa lập hiến liên bang gồm 50 tiểu bang và 1 đặc khu liên bang.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ
Chính tảHoa Kỳ
Cách phát âm[Hoa Kỳ]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

See also: