Nhà tù

Chức năng của tòa nhà

About

Thing
Nhà tù, hay trại giam, là nơi giam giữ tù nhân. Theo thông lệ, nhà tù là một bộ phận của hệ thống tư pháp hình sự của nhà nước. Tù giam là một hình phạt có thể được nhà nước áp dụng đối với người bị tòa tuyên là có tội.
Nhà tù
Định nghĩa
Nhà tù, hay trại giam, là nơi giam giữ tù nhân. Theo thông lệ, nhà tù là một bộ phận của hệ thống tư pháp hình sự của nhà nước. Tù giam là một hình phạt có thể được nhà nước áp dụng đối với người bị tòa tuyên là có tội.
Nhà tù
Nhà tù
Nhà tù, hay trại giam, là nơi giam giữ tù nhân. Theo thông lệ, nhà tù là một bộ phận của hệ thống tư pháp hình sự của nhà nước. Tù giam là một hình phạt có thể được nhà nước áp dụng đối với người bị tòa tuyên là có tội.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Nhà tù

Nhà tù
Chính tảNhà tù
Cách phát âm[Nhà tù]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.