Giải Oscar

Giải thưởng

About

Thing
Giải thưởng Viện Hàn lâm, thường được biết đến với tên Giải Oscar là giải thưởng điện ảnh hằng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh với 74 giải thưởng dành cho các diễn viên và kĩ thuật hình ảnh trong ngành điện ảnh Hoa Kỳ.
Giải Oscar
Định nghĩa
Giải thưởng Viện Hàn lâm, thường được biết đến với tên Giải Oscar là giải thưởng điện ảnh hằng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh với 74 giải thưởng dành cho các diễn viên và kĩ thuật hình ảnh trong ngành điện ảnh Hoa Kỳ.
Giải Oscar
Giải Oscar
Giải thưởng Viện Hàn lâm, thường được biết đến với tên Giải Oscar là giải thưởng điện ảnh hằng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh với 74 giải thưởng dành cho các diễn viên và kĩ thuật hình ảnh trong ngành điện ảnh Hoa Kỳ.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Giải Oscar

Giải Oscar
Chính tảGiải Oscar
Cách phát âm[Giải Oscar]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: