Bill de Blasio

Thị trưởng Thành phố New York

About

Thing
Person
Bill de Blasio là một chính trị gia người Mỹ đang phục vụ với tư cách là Thị trưởng thứ 109 của Thành phố New York. Trước cuộc bầu cử đầu tiên vào vị trí Thị trưởng, ông đã từng là người ủng hộ công chúng của Thành phố New York từ năm 2010 đến 2013.
Bill de Blasio
Định nghĩa
Bill de Blasio là một chính trị gia người Mỹ đang phục vụ với tư cách là Thị trưởng thứ 109 của Thành phố New York. Trước cuộc bầu cử đầu tiên vào vị trí Thị trưởng, ông đã từng là người ủng hộ công chúng của Thành phố New York từ năm 2010 đến 2013.
Bill de Blasio
Bill de Blasio
Bill de Blasio là một chính trị gia người Mỹ đang phục vụ với tư cách là Thị trưởng thứ 109 của Thành phố New York. Trước cuộc bầu cử đầu tiên vào vị trí Thị trưởng, ông đã từng là người ủng hộ công chúng của Thành phố New York từ năm 2010 đến 2013.

Cách phát âm

Tiếng Việt

Bill de Blasio

Bill de Blasio
Chính tảBill de Blasio
Cách phát âm[Bill de Blasio]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Xem thêm

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.