Tiếng Anh

Yanny yanny yanny

Yanny yanny yanny
Chính tảYanny yanny yanny
Cách phát âm[Yanny yanny yanny]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciation of the name of each subject.

Phát âm tên của bạn
Ghi lại cách phát âm tên của bạn.