Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Vietnam
Language: VI
Discover pronunciations:

Tiếng Anh

Ngôn ngữ con người
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Chính tảTiếng Anh
Cách phát âm[Tiếng Anh]
Định nghĩa
Tiếng Anh là một ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời sơ kỳ Trung cổ tại Anh và nay là lingua franca toàn cầu. Từ English bắt nguồn từ Angle, một trong các bộ tộc German đã di cư đến Anh.
See also

Pronunciation of your name

Share the definitive record of your name pronunciation.