Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Vietnam
Language: VI
Discover pronunciations:

Thụy

Quốc gia ở Châu Âu
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
Thụy Sĩ
Thụy Sĩ
Chính tảThụy Sĩ
Cách phát âm[Thụy Sĩ]
Định nghĩa
Thụy Sĩ, tên chính thức Liên bang Thụy Sĩ, là một nước cộng hòa liên bang tại châu Âu. Quốc gia này gồm có 26 bang, và thành phố Bern là nơi đặt trụ sở nhà đương cục liên bang.
See also

Pronunciation of your name

Share the definitive record of your name pronunciation.